LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS
PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO TAISYKLĖS

Atnaujinta 2021-07-14

PARDAVĖJAS

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS
Didžioji g. 17, LT-01128 Vilnius
Įm. kodas 191428780

Internetinė parduotuvė veikia adresu www.atmintiesknygos.lt

 1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) elektroninės parduotuvės, esančios interneto svetainėje atmintiesknygos.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Centro, kaip pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę.
 2. Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje turi teisę (toliau – Pirkėjas):
2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 2.3. juridiniai asmenys.
 1. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis (perkant prekes pažymėjus varnelę „sutinku su taisyklėmis“), patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 2 punktu, turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje ir susipažino su Taisyklių nuostatomis.
 2. Centras turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus.
 3. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje naudojami vadovaujantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro elektroninės parduotuvės asmens duomenų naudojimo tvarka, patvirtinta Centro generalinio direktoriaus įsakymu.
 4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
 5. Užsakymo formoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Centro rinkodaros pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Centras nenaudoja Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiunčia Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų.
 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. Paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas sudaro elektroninę prekių pirkimo-pardavimo sutartį.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Centru, pranešdamas apie tai Centrui elektroniniu paštu: [email protected], nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.
 3. Taisyklių 9 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 4. Grąžinant prekę vadovaujantis Taisyklių 9 punkte numatytais reikalavimais, būtina pateikti prekių įsigijimo dokumentą ir prašymą dėl prekių grąžinimo, nurodant grąžinimo priežastis.
 5. Centras atlygina Pirkėjui nuostolius už nekokybiškų ar pažeistų prekių grąžinimą tik jei prekės buvo grąžintos su visais reikiamais dokumentais ir su Centru suderintomis sąlygomis.
 6. Pirkėjas turi teisę papildyti ar pakeisti užsakymą, susisiekęs su Centru elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais. Centras turi teisę atsisakyti pakeisti užsakymą, jei prekės jau yra išsiųstos ar pristatytos Pirkėjo nurodytomis sąlygomis.
 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Centras turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine prieiga prie elektroninės parduotuvės.
 2. Centras turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 20.1 ir 20.2, punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes ar jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas.
 3. Centras įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktomis sąlygomis jo nurodytu adresu.
 1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM, be prekės pristatymo išlaidų.
 2. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pateikto užsakymo ir Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo. Prekių pristatymo kaina nurodoma pildant užsakymo duomenis.
 3. Pirkėjas už prekes ir prekių pristatymą sumoka nedelsiant (užsakymas pradedamas vykdyti tik įsitikinus, kad yra sumokėta), nebent Pirkėjas kreipėsi į Centrą elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais ir buvo susitarta kitaip.
 4. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

20.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į elektroninėje parduotuvėje nurodytą banko sąskaitą.
20.2. Apmokėjimas per PAYSERA sistemą (elektroninėje parduotuvėje numačius šią galimybę) į elektroninėje parduotuvėje nurodytą PAYSERA sąskaitą, jei Pirkėjas turi savo PAYSERA sąskaitą.

 1. Atsižvelgiant į Taisyklių 15 punkte numatytą Centro teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir nuo to laiko skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.
 2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodo prekių pristatymo vietą (adresą) bei kontaktinio telefono numerį.
 3. Pirkėjas prekes priima pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, nurodo asmenį, kuris gali priimti prekes.
 4. Prekes Pirkėjo pasirinktomis sąlygomis pristato Centras arba jo įgaliotas atstovas (pasitelkta kurjerių ar pašto tarnyba).
 5. Centras įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis sutartų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Centro sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Centro nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Centras įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus iš naujo.
 6. Visais atvejais Centras atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Centro atstovu arba Centro įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, jei tik yra tokia galimybė. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Centro darbuotojui ar Centro atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą, apie nustatytus pažeidimus informuoti Centrą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Centras yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 8. Kiekvienos elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Centras neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Centras neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Centras šį asmenį laiko Pirkėju.
 3. Centras atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Centro rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius.
 5. Bet kokius tarpusavio ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu vadovaujantis teisės aktais. Nepavykus susitarti taikiai, bet kuri šalis turi teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.