LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS
ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKA

Atnaujinta: 2021-07-14

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) elektroninės parduotuvės asmens duomenų naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) taikoma, kai naudojamasi Centro paslaugomis Centro elektroninėje parduotuvėje, esančioje interneto svetainėje atmintiesknygos.lt (toliau – elektroninė parduotuvė). Tvarka nustato informacijos teikimą elektroninėje parduotuvėje apsilankiusiems asmenims apie Centro vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises bei šių duomenų saugojimo ir tvarkymo reikalavimus.

2. Tvarkoje naudojamos šios sąvokos:

2.1. Asmens duomenys –informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių;

2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, viešojo valdymo institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

2.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba veiksmais, kurie rodo jo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis;

2.5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

2.6. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Taip pat reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie naujas knygas ir susijusias akcijas) siunčiami asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti iš Centro tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie asmenys gauna Centro naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

2.7. Slapukai (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

II. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR REIKALAVIMAI

3. Asmens duomenys Centre yra tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymo, įgyvendinimo, tiesioginės rinkodaros ir Centro Leidybos skyriaus informacijos siuntimo tikslais. Tvarkant asmens duomenis turi būti laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Centro Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatų.

4. Centras renka ir tvarko duomenis, reikalingus identifikuoti paslaugos gavėją. Prie šių duomenų priskiriama: asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, reikalingi informacijos perdavimui ar tiesioginei rinkodarai (elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekių pristatymo adresas). Papildomai renkami duomenys, reikalingi sutarčių vykdymui: asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens sudarytų sandorių elektroninėje parduotuvėje istorija. Visi duomenys gali būti tvarkomi tiek automatiniu, tiek ne automatiniu būdu.

5. Asmens duomenų tvarkymui būtinas asmens sutikimas, kuris suteikiamas asmeniui užsiregistravus elektroninėje parduotuvėje, užsisakant informaciją, sutinkant pateikti duomenis vykdyti sutartį.

6. Užsakydamas prekes ar informaciją elektroninėje parduotuvėje bei tuo tikslu suteikdamas Centrui savo asmens duomenis, asmuo sutinka su Tvarkos nuostatomis. Sutikimas išreiškiamas elektroninėje parduotuvėje pažymint „varnele“, kad asmuo susipažinęs su Tvarka.

7. Susipažinti su asmens duomenimis turi teisę Centro generalinio direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

8. Slapukais surinkta informacija naudojama: siekiant užtikrinti sklandų elektroninės parduotuvės veikimą, asmens galimybę patogiau naršyti, kaupti informaciją apie elektroninės parduotuvės klientų elgesį, analizuoti tendencijas, užtikrinti aptarnavimo tobulinimą.

9. Asmuo gali pasirinkti, ar sutinka su slapukų naudojimu. Jeigu asmuo nesutinka, kad būtų naudojami slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Turi būti atkreiptas asmens dėmesys, kad kai kuriais atvejais, nenaudojant slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas arba užblokuota prieiga prie internetinės parduotuvės.

III. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

10. Centras asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikia ir tik ta apimtimi, kuri būtina siekiant vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, tiesioginę rinkodarą ar kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

IV. ASMENS DUOMENŲ SAUGOS UŽTIKRINIMAS IR DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

11. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikomos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-86 patvirtintose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse nustatytos priemonės.

12. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

13. Kai asmens duomenys jų tvarkymo tikslams nebereikalingi, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

14. Duomenų subjektas turite teisę kreiptis į Centrą su prašymu:

14.1. suteikti informaciją apie Centro tvarkomus asmens duomenis;

14.2. ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis, kai duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

14.3. sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, jeigu duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

14.4. nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi asmens duomenys;

14.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;

14.6. ištrinti duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.

14.7. suteikti informaciją apie Centro tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu kompiuteriniu formatu.

15. Įgyvendindamas Tvarkos 14 punkte nurodytas teises, duomenų subjektas gali kreiptis į Centrą raštu, adresu: Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba elektroniniu paštu: [email protected].

16. Dėl Centro veiksmų, susijusių su asmens duomenų naudojimu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.